ممنوع کردن استفاده یک کاربر از کامیونیتی

اگر حل‌کننده(داور) لازم بداند، می‌تواند با استفاده از دستور ban/ و سپس وارد کردن نام‌کاربری یک نفر، استفاده کاربر از کامیونیتی را ممنوع کند. لازم به ذکر است که پس از آن، کاربر حتی در صورت تغیر نام‌کاربری نیز دیگر قادر به استفاده از ربات نیست.