مشوق ها

از زمان آغاز به کار @lnp2pbot برای هر سفارشی که با موفقیت انجام شده است، هزینه‌ای از فروشنده دریافت کرده، که در حال حاضر این مقدار 0.6٪ از ارزش کل معامله تعیین شده است. هنگامی که سفارش در یک کامیونیتی ایجاد می‌شود، ربات این هزینه را تقسیم می‌کند. بخشی به ربات می‌رسد و بقیه به کامیونیتی.

نسبت ها عبارتند از: 67 درصد کمیسیون به ربات و 33 درصد باقی مانده به کامیونیتی تعلق می گیرد.

به عنوان مثال، در یک معامله 100000 ساتوشی، فروشنده 600 ساتوشی کارمزد می پردازد. از این مقدار، 402 ساتوشی به ربات تعلق می‌گیرد و 198 ساتوشی باقی‌مانده به کامیونیتی می‌رسد.

با این حال، برای ایجاد انگیزه رقابت، جامعه این اختیار را دارد که سود خود را کاهش دهد. یعنی بجای اینکه کل 33% را بردارد، می‌تواند درصدی از کمیسیون خود را کاهش دهد.

در مثال قبلی، یک کامیونیتی به جای گرفتن کل 198 ساتوشی (100%)، می‌توانست 99 ساتوشی (50%) بگیرد. ساتوشی‌های باقی‌مانده به عنوان تخفیف برای فروشنده عمل می‌کنند. یعنی در این حالت(50%)، فروشنده بجای 600 ساتوشی اولیه، 501 ساتوشی کارمزد پرداخت می‌کند.