حل‌و‌فصل اختلافات

هنگامی که یک کاربر اختلافی را آغاز می‌کند، یک پیام توسط ربات به کانال اختلافات ارسال می‌شود. فقط حل کننده‌ها می توانند با ضربه زدن روی دکمه گرفتن اختلاف آن را دریافت کنند. قبل از شروع حل‌و‌فصل یک اختلاف، حل‌کننده باید مطمئن شود که کامیونیتی را برگزیند کرده است، برای برگزیدن کامیونیتی، حل کننده باید دستور setcomm @communitygroup/ را اجرا کند.

Dispute Capture

هنگامی که حل‌کننده اختلاف را دریافت کرد، ربات تمام اطلاعات لازم برای حل آن را برایش ارسال می‌کند. حل کننده همچنین باید با هر یک از طرفین ارتباط برقرار کند تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است، سپس تصمیم به تکمیل یا کنسل کردن سفارش را بگیرد.

Dispute details capture