رفع اختلافات

هر بار که کاربر اختلافی را آغاز می‌کند، هم خودش و هم طرف مقابلش درگیر آن هستند. و تا زمانی که حل نشود، هر دو وابسته به ربات باقی می‌مانند. در صورت حل شدن، حل‌کننده(داور) این قدرت را دارد که این اختلاف را از یکی از کاربران یا هر دو(در صورت نیاز)، با تایپ دستور زیر حذف کند. /deldispute username order-id.

Deleting a Capture dispute