ارتباط با توسعه‌دهندگان

اگر نیاز دارید با توسعه‌دهندگان @lnp2pBot در تماس باشید، از گیتهاب ما استفاده کنید. اگر پیشنهادی دارید یا می‌خواهید مشکلی را گزارش کنید، به بخش issues بروید و یک مورد جدید(New issue) ایجاد کنید.