بیایید شروع به ایجاد یک کامیونیتی کنیم. گام‌های اول

برای ایجاد یک کامیونیتی، باید دستور community/ را از در ربات تایپ یا انتخاب کنید. از آنجا به بعد، ربات شما را در این فرآیند راهنمایی می کند.

Community Menu capture

در این پست، جزئیات آورده شده, برای درک بهتر توجه به این نکته مهم است که هم شما و هم ربات باید در گروه تلگرامی کامیونیتی و کانال‌های مرتبط با آن ادمین(مدیر) باشید.